search magnifier

Календарь вакцинации

Месяцы жизни 0 1 2 3 4.5 6 9 12 15 18 20 23
Туберкулез 3-7 дней
Гепатит B V1 V2 V3
V1 V2 V3 V4
Пневмококковая
инфекция
V1 V2 1RV
Ротавирусная
инфекция
V1 V2 V3
Коклюш V1* V2* V3* 1RV*
Дифтерия
Столбняк
Полиомиелит V1 ИПВ* V2* V3 ИПВ
/ОПВ*
1RV ИПВ
/ОПВ*
2RV ОПВ
Гемофильная
инфекция
V1* V2* V* 1RV
Менингококковая инфекция V1 V2
Ветряная оспа V1
Корь V1ККП
Краснуха
Эпидемический
паротит
Вирусный гепатит А
Грипп Ежегодно
Клещевой вирусный
энцефалит